Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN U bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden daar u bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website http://sportacademysellak.nl/ FACILITEITEN In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het deelnemen aan groepslessen BETALINGEN De betaling van de abonnementskosten geschiedt door middel van automatische incasso, deze zal aan het einde van iedere kalendermaand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor u de stornokosten in rekening te brengen. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 25,00 euro op u worden verhaald. Het abonnement zal op grond hiervan door ons worden beëindigd. TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET ABONNEMENT Bij deactivatie van het abonnement naar aanleiding van blessure of operatie of ernstige ziekte dient men een verklaring van de huisarts mee te nemen. Uw abonnement kan gepauzeerd/tijdelijk stopgezet worden, altijd alleen in wederzijdse overeenstemming en wanneer u dit schriftelijk of per e-mail verzoekt. Wanneer u voor een langere periode gedeactiveerd wilt worden, dient u een brief van fysiotherapeut of arts mee te nemen met de daarop te verwachten tijd. Bij een zwangerschap kunt u het abonnement zes weken voor de uitgerekende datum en zes weken na de bevallingsdatum deactiveren. WIJZIGINGEN VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN Sport Academy Sellak behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen. BEËINDIGING ABONNEMENT De opzegtermijn na de contractsduur telt 1 kalendermaand voordat het contract verloopt. Zonder bericht wordt uw abonnement automatisch verlengd. Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Opzegging kan alleen schriftelijk of per e- mail gebeuren en moet vóór de 20e van een maand door ons ontvangen zijn. OPENINGSTIJDEN De openingstijden van de sportzaal worden vastgesteld door Sport Academy Sellak. Indien deze wijzigen, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld door middel van publicatie in het gebouw. Tijdens de feestdagen zal de sportschool gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Tijdens de vakantieperiodes zal er een vakantierooster komen, waarbij er minimaal één keer per week getraind kan worden, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. In de volgende periodes zal er een vakantierooster komen: Voorjaarsvakantie, Meivakantie, Zomervakantie, Herfstvakantie en Kerstvakantie. KLEDING/TEXTIELVOORSCHRIFTEN In de sportruimte dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportkleding en het gebruik van een handdoek is verplicht. Het gebruik van schoenen in de sportzaal is verboden. De lessen worden gevolgd met blote voeten. ORDE/INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen de sportschool van Sport Academy Sellak. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. U dient zich te houden aan de door Sport Academy Sellak gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Sport Academy Sellak gerechtigd u de toegang tot de sportschool te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID De directie van Sport Academy Sellak is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het gebouw. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het gebouw kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Sport Academy Sellak voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze. OVERIGE BEPALINGEN Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Sport Academy Sellak beoordeeld en beslist.